PMID15800640

Harsha, H. C., Suresh, S., Amanchy, R., Deshpande, N., Shanker, K., Yatish, A. J., Muthusamy, B., Vrushabendra, B. M., Rashmi, B. P., Chandrika, K. N., Padma, N., Sharma, S., Badano, J. L., Ramya, M. A., Shivashankar, H. N., Peri, S., Choudhury, D. R., Kavitha, M. P., Saravana, R., Niranjan, V., Gandhi, T. K., Ghosh, N., Chandran, S., Menezes, M., Joy, M., Mohan, S. S., Katsanis, N., Deshpande, K. S., Raghothama, C., Prasad, C. K. and Pandey, A. (2005). A manually curated functional annotation of the human X chromosome. Nature Genetics. 37, 331-2. [PubMed]