PMID16041672

Muthusamy, B., Hanumanthu, G., Suresh, S., Rekha, B., Srinivas, D., Karthick, L., Vrushabendra, B. M., Sharma, S., Mishra, G., Chatterjee, P., Mangala, K. S., Shivashankar, H. N., Chandrika, K. N., Deshpande, N., Suresh, M., Kannabiran, N., Niranjan, V., Nalli, A., Prasad, T. S., Arun, K. S., Reddy, R., Chandran, S., Jadhav, T., Julie, D., Mahesh, M., John, S. L., Palvankar, K., Sudhir, D., Bala, P., Rashmi, N. S., Vishnupriya, G., Dhar, K., Reshma, S., Chaerkady, R., Gandhi, T. K., Harsha, H. C., Mohan, S. S., Deshpande, K. S., Sarker, M. and Pandey, A. (2005). Plasma proteome database as a resource for proteomics research. Proteomics. 5, 3531-6. [PubMed]