PMID22560086

Pawar, H., Maharudraiah, J., Kashyap, M. K., Sharma, J., Srikanth, S. M., Choudhary, R., Chavan, S., Sathe, G., Manju, H. C., Kumar, K. V., Vijayakumar, M., Sirdeshmukh, R., Harsha, H. C., Prasad, T. S., Pandey, A. and Kumar, R. V. (2013). Downregulation of cornulin in esophageal squamous cell carcinoma. Acta Histochemica. 115, 89-99. [PubMed]